So với thời điểm sau dịch, hiện nay mọi người thấy kinh doanh buôn bán như thế nào?

So với dịch bệnh, lúc đó nhu cầu chủ yếu tập trung vào sản phẩm thiết yếu như ăn, thuốc, vận chuyển. Còn bây giờ mở cửa bình thường trở lại, nhu cầu rộng hơn, tức là ngách kiếm tiền sẽ có nhiều hơn.
Bạn thì nghĩ thế nào?

Thời nào cũng vậy thôi bạn, mấu chốt là phải kết hợp được cả thế mạnh của bản thân trong lĩnh vực nào đó, chứ không nên chạy theo một ngành mới hoàn toàn mà bản thân không hiểu dù lĩnh vực mới có hot.