Tập trung hay là phân tách, điều gì quyết định đến sự hạnh phúc và thành công của sự nghiệp?

Mình đã sống đến quá tuổi băm, đủ độ chín để hiểu những điều căn bản trong cuộc sống. Có điều đã khiến mình suy nghĩ, đắn đo trong thời gian dài, Mình có nên chuyển từ làm nhiều công việc kinh doanh gộp thành 1 công việc? Quản lý quá nhiều công việc đã khiến mình có khi kiệt sức, và cũng không tránh khỏi những lúc tẻ nhạt.
Liệu rằng gộp những công việc kinh doanh thành một, hay nói chính xác hơn là bỏ đi 1, 2 công việc kinh doanh có thể giúp mình ổn hơn hay không? Mình sẽ có thể xây dựng công việc kinh doanh lớn mạnh hơn so với việc quản lý nhiều?